30cm x 30cm Valverdi Indoor-Out Tiles

Valverdi Cardosa Anthracite Mosaic Tiles used in a bathroom with a round mirror
4 colour options
Valverdi Cardosa Beige Mosaic Tiles used as a kitchen splashback in a traditional kitchen
4 colour options
Valverdi Cardosa Grey Mosaic Tiles used in a bathroom with a round mirror
4 colour options
Valverdi Cardosa White Mosaic Tiles used in a bathroom
4 colour options